Archive for April 2011

Κρήτη – Ο πρώτος Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

April 29, 2011

Ζωγραφική Αναπαράσταση της Δυτ. Πτέρυγας του ανακτόρου της Κνωσού, έργο του ζωγράφου Θωμά Φανουράκη, βάσει σωζόμενων τοιχογραφιών.  (φωτ: “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”, Εκδοτική Αθηνών)

Της Αθανασίας Καντά, Δρος Αρχαιολογίας

ΜΕΡΟΣ Α’

ΟΙ πρώτοι άνθρωποι έφτασαν στην Κρήτη τη Νεο­λιθική εποχή, γύρω στο 6000 π.Χ, και εγκαταστά­θηκαν στην Κνωσό. Εφεραν οψιανό από τις Κυκλάδες και κατοικίδια ζώα -αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοίρους που δεν υπήρχαν ως τότε στην πανίδα του νησιού.

Ήδη από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού και μετά το 2600 πΧ περίπου, εμφανίζονται στην Κρήτη εισηγμένοι σφραγιδοκύλινδροι από τη Συροπαλαιστίνη, που σηματο­δοτούν την επικοινωνία μεταξύ των δύο περιοχών. Την ίδια εποχή αρχίζουν οι σχέσεις του νησιού και με την Αί­γυπτο. Οι θαλάσσιοι δρόμοι της εποχής οδηγούσαν από την Κρήτη κατ’ ευθείαν στην Αίγυπτο, αλλά στην επιστρο­φή φαίνεται ότι ακολουθούσαν την ακτή της Συροπαλαιστίνης, τραβούσαν προς τη Ρόδο και από εκεί κατευθύνο­νταν είτε προς την Κάσο και την Κάρπαθο [pullquote]Οι πρώτοι άνθρωποι έφτασαν στην Κρήτη τη Νεο­λιθική εποχή, γύρω στο 6000 π.Χ, και εγκαταστά­θηκαν στην Κνωσό. Εφεραν οψιανό από τις Κυκλάδες και κατοικίδια ζώα -αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοίρους που δεν υπήρχαν ως τότε στην πανίδα του νησιού.[/pullquote]είτε προς τιε Κυκλάδες Η Κρήτη, η Θήρα και η Κέα βρίσκονταν σε θαλάσ­σιο δρόμο επικοινωνίας. Η δυτική Κρήτη, εξάλλου, επικοι­νωνούσε με τη νότια Πελοπόννησο μέσω των Κυθήρων. Τα πλοία από και προς την Κύπρο ακολουθούσαν τη διαδρομή Κάρπαθος-Δωδεκάνησα-Μικρασιατική ακτή. Σειρά ναυα­γίων διαφόρων φάσεων της Εποχής του Χαλκού, π.χ. στο Ακρωτήριο των Ιρίων (κοντά στις Σπέτσες, στο Ακρωτήριο της Χελιδονίας και στο Ulu Burun (Νότια Τουρκία), στο Κφαρ Σαμίρ (Ισραήλ), δίνουν πολύτιμες πληροφορίες.

Μια επιβεβαίωση των σχέσεων Κρήτης-Συρίας προέρχε­ται από το Μάρι της Μεσοποταμίας, τον πρώιμο 18ο προ­χριστιανικό αιώνα: κείμενα αναφέρουν εμπόρους από την Κρήτη, οι οποίοι φαίνεται ότι αποτελούσαν οργανωμένη εμπορική αντιπροσωπεία, αφού διέθεταν επικεφαλής έμπορο και τους είχε διατεθεί ντόπιος μεταφραστής. Ο κασσίτερος φαίνεται ότι ήταν ένα από τα προϊόντα που εισάγονταν στην Κρήτη, η οποία, με τη σειρά της, έκανε εξαγωγή όπλων, υφασμάτων ακόμη και υποδημάτων, δεν εξήγαγε, δηλαδή, πρώτες ύλες, στις οποίες ήταν φτωχή (ιδίως σε μέταλλα), αλλά είδη πολυτελείας.

Εκτός από τα εισαγόμενα αντικείμενα, στην Κρή­τη συναντάται και μεγάλος αριθμός μιμήσεων ξέ­νων αντικειμένων – αλλά και πολλές ξενόφερτες ιδέες, οι οποίες επηρέασαν τις εξελίξεις στο νησί και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υποδει­κνύουν το βαθμό διείσδυσης ξένων πολιτιστικών στοιχείων στις τοπικές κοινωνίες. Χαρακτηριστική περίπτωση, το διοικητικό-λογιστικό σύστημα της Παλαιοανακτορικής Κρήτης, το οποίο παρουσιάζει σαφείς ομοιότητες με τα ανάλογα συστήματα στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία την ίδια περίοδο. Το σύστημα αυτό στηριζόταν στην πολύπλοκη χρήση σφραγίδων, οι οποίες σφράγιζαν κομμάτια πηλού με τα οποία έκλειναν τα ανοίγματα δοχείων από διάφο­ρα υλικά (πηλός, ξύλο), ή σακιά κλπ., καθώς και τα πόμολα δωματίων. Επίσης η οργάνωση των χώρων, διάφορα στοιχεία της  αρχιτεκτονικής των πρώτων μινωικών ανακτόρων, αλλά και ο ιερατικός χαρακτήρας της μινωικής βασιλείας, υπενθυμίζουν στοι­χεία των πολιτισμών αυτών. Η Παλαιοανακτορική περίοδος του μινωικού πολιτισμού [περίπου 2000- 1700 π.Χ.] έθεσε τα θεμέλια της Μινωικής «θαλασσοκρατίας» κατά την επόμενη -Νεοανακτορική- πε­ρίοδο [1700 – 1450 π.Χ.], οπότε η ισχύς της μινωικής Κρήτης και η ακμή του μινωικού πολιτισμού έφθα­σαν στο απόγειο τους. Εξάλλου, εκτός από την Ανα­τολή, η Κρήτη διατηρούσε σχέσεις με τα Κύθηρα αλ­λά και με τη Σαμοθράκη, στο βόρειο Αιγαίο.

Ψευδόστομος αμφορέας από το ανάκτορο της Κνωσού. Κοσμείται με σχηματοποιημένο χταπόδι, θέμα προσφιλές στους Κρητικούς Αγγειογράφους. 13ος αι. π.Χ. Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο.

Κρήτη και Ανατολή

Οι σχέσεις της Κρήτης με την Ανατολή πυκνώνουν κατά τη Νεοανακτορική περίοδο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν στοιχεία θρησκευτικής ιδεολογίας ανατολικής και αιγυπτιακής προέλευσης, τα οποία εδραιώνονται την περίοδο αυτή στην τοπική κουλ­τούρα, όπως, π.χ., διάφορα δαιμονικά όντα, οι γρύ- ries, οι «σφίγγες» ή οι δαίμονες της βλάστησης. Αφετέρου, σημαντική πιστοποίηση της επιρροής του Κρητικού πολιτισμού στη Νοτιοανατολική Με­σόγειο αποτελεί η ανάπτυξη γραφής κρητικού τύ­που στην Κύπρο. Είναι η λεγόμενη κυπρομινωική γραφή, που πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε αρχικά από Κυπρίους και Μινωίτες στην Ουγκαρίτ, το με­γάλο κοσμοπολίτικο λιμάνι της Συρίας, και από εκεί μεταδόθηκε στην Κύπρο, όπου έτυχε μακραίωνης χρήσης.

Η μινωική κεραμική στην Κύπρο και η κυπριακή κεραμική στην Κρήτη σηματοδοτούν πιο στενή επικοινωνία μεταξύ των δύο νησιών. Η Κύπρος, με μεγάλα κοιτάσματα χαλκού, έκανε μεγάλες εξαγωγές του μεταλλεύματος σε ανατολή και δύση, με τη μορφή ταλάντων σε σχήμα δέρματος βοδιού. Τέτοια τάλαντα εμφανίζουν ευρύτατη εξάπλωση, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Σαρδηνία, την Κρήτη, τη Συρία και την Παλαιστίνη. Με τη μέθοδο της ανάλυσης των ισοτόπων του μολύβδου, διαπιστώνεται ότι ο χαλκός των περισσοτέρων από τα τάλαντα που έχουν βρεθεί στην Κρήτη προέρχεται από το Λαύριο και όχι από την Κύπρο. Αντίθετα, περίπου τα μισά από τα τάλαντα της πόλης του Ακρωτηρίου της Θήρας, η οποία είχε στενές σχέσεις με την Κρήτη, αποδείχθηκε ότι περιείχαν χαλκό από την Κύπρο.

Σφραγιδοκύλινδροι από τη Συροπαλαιστίνη συνε­χίζουν να εμφανίζονται στην Κρήτη κατά τη Νεοα- νακτορική εποχή, δείχνοντας συνέχεια στις σχέσεις.  Πέτρινα τριποδικά γουδιά συροπαλαιστινιακού τύπου κάνουν αυτή την εποχή την εμφάνισή τουε στην Κρήτη και τη Θήρα. Σκεύη όπως αυτά επηρέα­σαν τη ντόπια παραγωγή και έγιναν μόδα στα δύο νησιά, ενώ η επέκταση, αργότερα, της χρήσης τους και στην ηπειρωτική Ελλάδα, σηματοδοτεί την επί­δραση των ανατολίτικων συρμών στο Αιγαίο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Συνεχίζεται…

Πηγή: Καθημερινή, 7 ημέρες, 19 Μαρτ. 2000

Έξαλλοι οι Σκοπιανοί – Ο Βούλγαρος Υπ. Εξ. τους αποκάλεσε “Vardar Macedonia”

April 29, 2011

Πάνω που πήγαν να χαρούν, έστω και για λίγο οι Σκοπιανοί, από την προσωρινή αβλεψία (?) των Υπαλλήλων του ΟΗΕ, ήρθε να συμβεί ένα περιστατικό με τον Βούλγαρο Υπ. Εξ. για να τους κάνει έξαλλους και να τους προσγειώσει στην σκληρή πραγματικότητα.

Στην Ουάσιγκτον άρχισε πριν λίγες ημέρες το Παγκόσμιο φόρουμ της Αμερικανο-Εβραϊκής Επιτροπής για το 2011. Σ’ αυτό το φόρουμ που θεωρείται από τα μεγαλύτερα, συγκεντρώνονται κάθε χρόνο πολιτικοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι κοινωνικών οργανώσεων απ’ όλον τον κόσμο.
 
Στο φόρουμ παρευρίσκεται και ο Βούλγαρος υπ. Εξ. Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος στην ομιλία του, φέρεται να αποκάλεσε δημόσια τα Σκόπια ως “Vardar Macedonia” (σ.σ. Μακεδονία του Βαρδάρη) κάνοντας έξαλλους τους Σκοπιανούς για την… τεράστια προσβολή.

Αναμένονται επίσημες αντιδράσεις τις επόμενες ώρες, αν και οι Βούλγαροι δεν καταλαβαίνουν από τέτοια.

«Φτερά» έκαναν 60 αρχαία αντικείμενα στην Ελευσίνα

April 29, 2011
Άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας
Άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα – Εξήντα αρχαία αντικείμενα που φυλάσσονταν σε οίκημα του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας εκλάπησαν την νύχτα της 15ης Απριλίου, αλλά δεν έχουν ακόμη εντοπισθεί ούτε αυτά, ούτε οι κλέφτες.

Πρόκειται για μικρά πήλινα αντικείμενα (αγγεία διαφόρων ειδών, αλλά πάντα μικρού μεγέθους) και χάλκινα (κρίκοι δακτυλιδιών, δίσκοι, λυχνάρια κ. α.), που ήταν τοποθετημένα όλα μαζί σε παλαιές προθήκες στην οικία Τραυλού, όπως λέγεται το κτίριο, το οποίο χρησιμεύει επίσης ως εργαστήριο για τους φωτογράφους.

Από αυτά σημαντικότερα θεωρούνται τρία χάλκινα αντικείμενα, δύο λυχνάρια και ένας δίσκος.

Οι κλέφτες μπήκαν στο οίκημα από το διπλανό κτίριο παραβιάζοντας ένα ενδιάμεσο παράθυρο. Τότε χτύπησε ο συναγερμός που προστατεύει το χώρο, μόνον που τον έκοψαν αμέσως. Όταν τα περιπολικό της Αστυνομίας πάντως έφθασε επί τόπου, οι αστυνομικοί δεν παρατήρησαν τίποτε περίεργο.

Η κλοπή αποκαλύφθηκε έτσι την επομένη από φωτογράφο που εργάζεται στο εργαστήριο και η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ως πιθανότητα οι κλέφτες να είναι αθίγγανοι, οι οποίοι, όπως πιστεύεται, έχουν θάψει τα αρχαία σε άγνωστο μέρος για να τα βγάλουν όταν βρουν αγοραστές.

Ήδη πάντως έχει σχηματισθεί δικογραφία για το θέμα, ενώ η Δίωξη Αρχαιοκαπηλίας είχε ζητήσει να κρατηθεί μυστικό για τον εντοπισμό των αρχαιοκάπηλων. Κάτι που δεν κατέστη τελικώς δυνατό καθώς η είδηση διέρρευσε μέσω ανώνυμων τηλεφωνημάτων.

Η οικία Τραυλού είναι ένα βοηθητικό κτίριο, το οποίο λόγω της έλλειψης κατάλληλων αποθηκών χρησιμοποιείται και αυτό για την φύλαξη αρχαιοτήτων.

Newsroom ΔΟΛ

 http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231105725

Macedonia τα Σκόπια για τον γ.γ. του ΟΗΕ!

April 28, 2011

Το απόγευμα της Πέμπτης, θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ  κ. Μπαν Γκι-Μουν  με τον υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων Αντόνιο Μιλόσοσκι.

Στην επίσημη ανακοίνωση που υπήρχε αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αποκαλούσαν τον  Σκοπιανό υπουργό Εξωτερικών  «υπουργό Εξωτερικών της Μακεδονίας» και όχι της ΠΓΔΜ, όπως είναι η ονομασία που χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ για τη γειτονική χώρα.

Στις 15:30 ώρα Ελλάδας υπήρξε επανόρθωση και στην επίσημη ιστοσελίδα πλέον ο κ.Μιλόσοσκι εμφανίζεται ως υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ.

Αβλεψία ή μη, τα ΜΜΕ στα Σκόπια ήδη πανηγυρίζουν, που έστω και μέσω μιας τυπικής ανακοίνωσης ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τους αποκαλεί… «Μακεδονία».

Καμία αντίδραση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ, θα είναι η υποψηφιότητα της ΠΓΔΜ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2013-2016 και η πορεία του διαλόγου μεταξύ της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για το θέμα της ονομασίας.

Επίσης, αναμένεται να συζητηθεί η κατάσταση στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή καθώς η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: Protothema.gr

Απίστευτο Ρεζιλίκι για τον περιοδεύοντα Θίασο του Γκρούεφσκι

April 27, 2011

Βρισκόμαστε σε μία ακόμα συγκέντρωση του Σκοπιανού Κυβερνώντος κόμματος VMRO- DPMNE.

Κάθε φορά γίνεται και σε διαφορετική πόλη.

Ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός ξεκινάει μιά ακόμα από τις ομιλίες του.

Ο χώρος ως συνήθως είναι ασφυκτικά γεμάτος από ένθερμους οπαδούς του Γκρούεφσκι.

Όμως κάτι δεν πάει καλά

Το ακροατήριο είναι για ακόμα φορά το… ίδιο!!!!

Τα ακόλουθα βίντεο είναι αναρτημένα στο YouTube από το επίσημο κανάλι του VMRO- DPMNE.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΙΤΣΕΒΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Трибина на ВМРО-ДПМНЕ во КИЧЕВО (17.03.2011) — ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ 00:18

httpv://www.youtube.com/watch?v=Pv2EZWq1L6I#t=00m18s

 

14 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΠΟΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 

Трибина на ВМРО-ДПМНЕ во КАРПОШ (31.03.2011) — ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ 01:20

httpv://www.youtube.com/watch?v=0_jKH6i2jF8#t=01m20s

 

Α, ρε Γκρούεφσκι… που τους βρήκες τους Συνεργάτες;;; To Μοντάζ πάει σύννεφο… Το ίδιο και το Γέλιο!!!

Το Άγιον Όρος στο CBS News

April 27, 2011

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7363712n&tag=segementExtraScroller;housing

For everyone of you that haven’t visited Holy Mount Athos yet, or cannot visit it!
Wonderful presentation of the monks, in English language.

Μία παρουσίαση της Αθωνικής Χερσονήσου από το Αμερικάνικο CBS NEWS και δοσμένη  στα αγγλικά.
Αξίζει να το δείτε!!

Από τον Δημήτρη Δ.

The oldest coin in the world

April 27, 2011

The heritage of ancient coins is a subject that intrigues and delights collectors and scholars the world over. The oldest coin available today was discovered in Efesos, an ancient Hellenic city and prosperous trading center on the coast of Asia Minor. The 1/6 stater, pictured below, is more than 2,700 years old, making it one of the very earliest coins. Made from electrum, a natural occuring alloy of gold and silver, the coin originated in the area of Lydia. It had a design on one side only, a result of the primitive method of manufacture. This ancient stater was hand struck. A die with a design (in this case a lion’s head) for the obverse (front) of the coin was placed on an anvil. A blank piece of metal was placed on top of the die, and a punch hammered onto the reverse. The result was a coin with an image on one side and a punch mark on the other.

Stater

The stater is a key exhibit in the Department of Coins and Medals of the British Museum, which houses one of the world’s finest numismatic collections, comprising about 1 million objects. The earliest issues, thought to date from the reign of Alyattes (about 610 – 560 BC) or perhaps his predecessor Sadyattes – both of the Mermnad dynasty – feature the Lydian kings’ emblem of a roaring lion, almost always with a curious knob, often called a “nose wart,” on its forehead.

Electrum

Lydia does not have many marvelous things to write about in comparison with other countries, except for the gold dust that is carried down from Mount Tmolus.

– Herodotus, The History, 1.93

The Pactolus River beside the slopes of Mount Tmolus in the kingdom of Lydia was one of the most important sources of electrum in the ancient world. According to Greek mythology, the river acquired its electrum when King Midas of nearby Phrygia bathed in it to wash away his golden touch, which had turned even his food into gold, a telling parable about the destructiveness of wealth. In actuality, The Paktolos River acquired its electrum from electrum-laden quartz deposits near Mount Tmolos (called Mount Bozdag today).

The alluvial deposits of gold were mixed with as much as 40% silver and some copper; such a gold-silver mix is called electrum. The earliest coins were made of electrum with a standardized 55% gold, 45 silver and 1-2% copper concentration and had either no design or a some apparently random surface striations on one side and a punch impression on the other.

Just as the rulers of the Middle East today have become wealthy from oil, so the ancient Lydian kings became rich by accumulating and minting coins from electrum. The capital city of ancient Lydia was Sardis, and it was a major commercial center linking the Asian kingdoms of the east with the coastal Greek cities of Ionia, including Miletus. It is not an accident that the first coins appeared in the important commercial centers of Lydia and adjacent Ionia, nor that the first system of bimetallic currency – the first system of interrelated gold and silver issues – was also developed there. As the 19th century German historian Ernst R. Curtius wrote, “The Lydians became on land what the Phoenicians were by sea, the mediators between Hellas and Asia.”

Electrum Stater Of Miletos

The most famous coin type of ancient Miletus, and one of the earliest of all coins that can be attributed to a particular city, is the electrum stater that features a crouching lion regardant on the obverse, and three incuse punches on the reverse. Although they are not excessively rare, these electrum staters (weighing just over fourteen grams) are understandably very expensive. The fourteen-gram staters, however, represent only one denomination in a complete denominational series that also included thirds, sixths, twelfths, and twenty-fourths of a stater, and perhaps smaller denominations as well. These lesser denominations, not surprisingly, command less stratospheric prices.

Miletos Stater

Several Greek cities, including Miletos, as well as the Lydian kings began minting these first coins by stamping the badge of their city into one side of a standard weight lump of electrum and various punches into the other. These devices were used to facilitate trade by certifying that the intrinsic value and weight of the metal was guaranteed by the issuing authority. Of these first coins, those of Miletos like the current example (600-550 BC), are probably the finest from an artistic perspective. The lion, cleverly configured with its head reverted and tail curled over its haunch to neatly fit within the rectangular frame, is a masterpiece of Archaic Greek art. The vigor and ferocity of the beast are beautifully conveyed by its snarling countenance and erect mane. Mean Diameter: 21 x 17.5 mm. (0.827 x 0.689″). Weight: 13.91 gm. (0.435 Troy oz.)

http://www.fleur-de-coin.com/articles/oldestcoin.asp


%d bloggers like this: